Jdi na obsah Jdi na menu
 


listiny

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA

I.

Zakladatelé

Jméno: Ing. Jana Vodrhánková

r.č.:       635928/1379

bytem:  Pod Horkou 214, Ondřejov 251 65

a

Jméno: Pavlína Vávrová

r.č.:       635326/1090

bytem: Zahradní 306, Ondřejov 251 65

 

II.

Název, sídlo a působnost

1.    Název společnosti zní: PPK – PRVNÍ  POMOC  V KRIZI, o.p.s.

2.    Sídlo společnosti je na adrese: Hlavní 199, Senohraby 251 66

3.    Společnost působí na celém území České republiky.

 

III.

Druh poskytovaných prospěšných služeb

1.  Organizace a realizace školení, seminářů, přednášek a workshopů pro skupiny i jednotlivce.

2.      Poradenská činnost.

3.      Publikační činnost

4.      Zvyšování gramotnosti v oblasti zdraví, rodiny, mezilidských vztahů, financí a vzdělávání.

5.      Odstraňování příčin, které cílové skupiny ženou do znevýhodněných pozic ve společnosti.

6.      U dětí a mládeže přispívat k preventivnímu působení a eliminaci možných rizik, prevence negativních návyků, které je v budoucnu ženou do znevýhodněných pozic ve společnosti

7.      Vytváření příležitosti pro cílovou skupinu za účelem informovanosti o evropské dimenzi a evropském občanství s důrazem na rovné příležitosti pro všechny.

8.      Podpora příležitostí celoživotního učení, zejména podpora pozitivních životních postojů a návyků.

9.  Spolupráce s mezinárodními institucemi, státními institucemi, školami a dalšími organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání a poradenství na národní a mezinárodní úrovni.

10.  Nastartování změn z elementárních částí společnosti, tzn. Na úrovni matka, otec, děti. Vzdělaná a spokojená rodina je základem pro vzdělané a spokojené děti a tudíž i pro vzdělanou a spokojenou společnost.

IV.

Doba založení obecně prospěšné společnosti  

Obecně prospěšná společnost se zakládá na dobu neurčitou.

V.

Podmínky poskytovaných obecně prospěšných služeb

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Poskytované služby budou poskytovány především z vlastních zdrojů společnosti. Dalšími zdroji financování budou především dary, fondy a dotace.

VI.

Orgány společnosti

1.  Orgány společnosti jsou:

a)  Správní rada

b)  Dozorčí rada

c)  Ředitel

VII.

Správní rada

1.  Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.

2.  Správní rada je volena a jmenována zakladateli.

3.  Správní rada se skládá ze tří členů, jejichž období je tříleté. Členem správní rady lze být opakovaně.

4.  Členství ve správní radě je neslučitelné se členstvím v dozorčí radě téže společnosti.

5.  Správní rada volí ze svých členů předsedu na dobu odpovídající funkčnímu období zvoleného člena.

6.  Jednání správní rady řídí předseda správní rady nebo jím pověřený ředitel.

7.  Správní rada je svolána minimálně třikrát ročně. Správní rada je svolávána na základě vlastního předchozího usnesení, nebo na základě žádosti alespoň dvou členů správní rady či ředitele.

8.  Jednání správní rady se konají za osobní přítomnosti členů správní rady nebo s využitím komunikačních technologií, které umožní členům sledovat průběh jednání správní rady (skype, telemost). Každý člen správní rady má při hlasování jeden hlas, v případě rovnosti hlasů má předseda správní rady dva hlasy.

9.  Z jednání správní rady musí být vyhotoven písemný zápis shrnující závěry ke všem bodům programu a další rozhodnutí správní rady. Zápis podepisuje předseda správní rady, případně, není-li předseda na jednání přítomen, jím pověřený ředitel.

10. Členství ve správní radě zaniká:

a)  uplynutím funkčního období,

b)  odstoupením,

c)  odvoláním,

d)  úmrtím.

11.       Členy správní rady mohou odvolat zakladatelé, o odvolání rozhodují volbou, a to pouze z důvodů vyjmenovaných dále. Důvodem pro odvolání člena správní rady je poškození dobrého jména společnosti či nehospodárné zacházení s prostředky společnosti.

 

VIII.

Působnost správní rady

1.  Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti § 13 odst. 1 písm. a-i) zákona.

2.  Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele dvoutřetinovou většinou všech členů správní rady. V ostatních věcech je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

IX.

Jednání jménem společnosti, zastupování

1.  Jménem společnosti jedná navenek v plném rozsahu ředitel.

2.  K písemným právním úkonům je nutno k názvu společnosti připojit podpis jednajícího.

 

X.

Dozorčí rada

1.  Dozorčí rada je kontrolním orgánem se zákonem stanovenou pravomocí.

2.  Dozorčí rada je tříčlenná, funkční období členů je na 1 rok

3.  Členy dozorčí rady jsou voleni a jmenováni zakladateli.

4.  Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

5.  Dozorčí rada se schází nejméně 1x za rok

6.  Na způsob svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení upravující způsob svolávání, jednání a rozhodování správní rady.

7.  Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo,

     pokud o ně požádají.

8.  Dozorčí rada má v rámci společnosti působnost, která je jí svěřena ustanovením § 16 odst. 1 – 3 zákona.

9.  Pro odvolání členů dozorčí rady platí obdobně ustanovení pro odvolání členů správní rady.

 

XI.

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Ředitel řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou těch činností, které jsou zákonem nebo zakládací listinou svěřeny do výlučné působnosti správní rady. Je jmenován a odvoláván správní radou, které je ze své činnosti zodpovědný.

3.  Ředitel je ve vztahu k zaměstnancům a externím spolupracovníkům vedoucím pracovníkem. Je oprávněn s nimi uzavírat pracovní smlouvy, zadávat jim úkoly vyplývající z předmětu jejich pracovní smlouvy a stanovit jim mzdu nebo odměnu za vykonanou práci.

4.  Funkce ředitele je neslučitelná se členstvím ve správní či dozorčí radě téže společnosti.

 

XII.

Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti

1.  Výše odměn členů správní a dozorčí rady a výše odměn ředitele společnosti je určována statutem společnosti.

 

XIII.

Hospodaření společnosti

1.    Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.    Zdroji majetku jsou zejména:

a)    dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b)   státní příspěvky a nadační granty,

c)    výnosy majetku,

d)   příjmy z činností při naplňování cílů společnosti,

 

XIV.

Vklady zakladatelů

1.  Zakladatelé uvedení v čl. I této zakládací smlouvy poskytnou společnosti vklad ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých), každý 2500,- Kč.

2. Tento vklad bude na účet společnosti splacen nejpozději čtrnáct dní po vzniku společnosti. Tento majetek nebo jeho část nelze po celou dobu existence OPS zcizit nebo zatížit.

 

XV.

Zánik společnosti

1.  Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku předchází zrušení společnosti.

2.  Zrušení i zánik společnosti se řídí ustanoveními § 7 – 9 zákona.

 

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy z této zakládací listiny vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona a dalšími obecně závaznými právní předpisy.

2.  Zákonem ve smyslu této listiny se rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

3.  Zakládací listina nabývá účinnosti dnem podpisu zakladateli.

4.  Přílohou a nedílnou součástí této zakládací listiny jsou seznamy členů správní a dozorčí rady a údaje o řediteli ke dni sepsání této listiny.

 

Přílohy:    Seznam členů správní rady

                 Seznam členů dozorčí rady

                 Údaje o řediteli ke dni sepsání zakládací listiny

 

 

I. Seznam členů správní rady

Členy správní rady ke dni vzniku společnosti jsou: 

Jméno: Pavlína Vávrová

r.č.:       645326/1090

bytem: Zahradní 306, Ondřejov 251 65

Jméno: Michaela Vaňousová

r.č.:      685222/1332

bytem: Čechova 210, Úvaly 250 82

 Jméno: Ing. Jana Vodrhánková

r.č.:      635928/1379

bytem: Pod Horkou 214, Ondřejov 251 65

 

II. Seznam členů dozorčí rady

Členy dozorčí rady ke dni vzniku společnosti jsou:

Jméno: Iva Hlaváčová

r.č.:      615402/0807

bytem: Wuchtelova 14, Praha 6, 160 00

Jméno: JUDr. Šárka Toulová

r.č.:      645225/1047

bytem: Nad Kajetánkou 1445/29, Praha 6 Břevnov 169 00

Jméno: Lucie Maříková

r.č.:      776225/0672

bytem: Nezamyslova 1370, Kladno Kročehlavy 272 02

 

III. Ředitel

Ředitelem ke dni vzniku společnosti je:

Jméno: Lenka Rampová

r.č.:        925731/0172

bytem: Ocelíkova 712/2, Praha 4 Háje 149 00

 
 

 


Poslední fotografie


FacebookArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 41710
Měsíc: 668
Den: 20